Social Media

| О проекте
| Жоба туралы
| About the project

Ekonomist.kz — это образовательный проект в сфере повышения экономической грамотности граждан Казахстана и продвижения экспертов по экономике в публичном поле.

Ekonomist.kz рассказывает о сложных экономических явлениях простым языком. Задача проекта — развитие профессиональной виртуальной экспертной сети, которая поможет казахстанцам быть в курсе новостей и проблем экономического развития страны, дать возможность продвижения для молодых экспертов. В результате проекта авторы надеются повлиять на качество принимаемых государством решений для обеспечения роста доходов населения и социальной справедливости.

«Экономика для многих кажется сложной наукой, не относящейся напрямую к их жизни. Ekonomist.kz понятным языком расскажет о происходящих экономических процессах и о том, как государственная экономическая политика влияет на жизнь простых граждан Казахстана», — говорит руководитель проекта, экономист Касымхан Каппаров. Нынешние инициативы государства в экономической и социальной сферах зачастую не имеют независимой экспертной оценки. В результате, важные решения принимаются без учета их влияния на социально-уязвимые слои населения: самозанятых, многодетных матерей, сельских жителей и так далее.

Ekonomist.kz предоставляет площадку для всего разнообразия профессиональных мнений на социально-экономические темы — от сектора НПО, международных организаций, академических кругов, бизнеса и государства.

Мы помогаем создать онлайн дискуссию на экономические и социальные темы, остро волнующие казахстанцев, и в процессе создать сообщество экономистов, профессионально исследующих проблемы экономического развития Казахстана.

Ekonomist.kz — только важное!

 

Ekonomist.kz – Қазақстан азаматтарының экономикалық сауаттылығын арттыру және экономикалық сарапшыларды қоғамдық ортада ілгерілету саласындағы білім беру жобасы.

Ekonomist.kz күрделі экономикалық құбылыстарды қарапайым тілмен жеткізіп отыратын болады. Жоба міндеті — қазақстандықтардың еліміздің экономикалық дамуындағы жаңалықтары мен мəселелерінен хабардар болып отыруына ықпал ететін кəсіби виртуалды сараптама желісін дамыту, жас сарапшылардың жетіле түсуіне мүмкіндік беру. Авторлар жоба нəтижесінде халық табысының өсімін жəне əлеуметтік əділдікті қамтамасыз ету жолында мемлекет қабылдайтын шешімдер сапасына əсер етеміз деп күтеді.

«Көп адамдар үшін экономика олардың өміріне тікелей қатысы жоқ, күрделі ғылым болып көрінеді. Ekonomist.kz орын алып жатқан экономикалық үдерістер жайлы жəне мемлекеттік экономикалық саясат Қазақстанның қарапайым азаматтарының өміріне қаншалықты əсер ететіні туралы түсінікті тілмен айтып отыратын болады», — дейді жоба жетекшісі, экономист Қасымхан Қаппаров. Мемлекеттің экономикалық жəне əлеуметтік салалардағы қазіргі бастамаларының көбінесе тəуелсіз сараптама бағалауы болмайды.

Нəтижесінде, маңызды шешімдер олардың өзін-өзі жұмыспен қамтушылар, көпбалалы аналар, ауыл тұрғындары жəне басқа да халықтың əлеуметтік тұрғыда осал топтарына əсерін ескермей қабылданады.

Ekonomist.kz əлеуметтік-экономикалық тақырыптар бойынша үкіметтік емес ұйымдар секторынан бастап, халықаралық ұйымдар, академиялық орталар, бизнес жəне мемлекет сынды барша түрлі кəсіби пікірлерді алаңмен қамтамасыз ететін болады.

Ekonomist.kz — тек маңыздысы!

 

Ekonomist.kz is an educational project in the field of improving the economic literacy of citizens of Kazakhstan and promoting economic experts in the public field.

Ekonomist.kz talks about complex economic phenomena in simple terms. The aim of the project is to develop a professional virtual expert network that will help Kazakhstani people be aware of the news and problems of the country’s economic development and provide promotion opportunities for young experts. As a result of the project, the authors hope to influence the quality of decisions made by the state to ensure the income growth of the population and the presence of social justice.

«For many economics seems to be a complex science, not directly related to their lives. Ekonomist.kz talks about ongoing economic processes and how the state economic policy affects the lives of ordinary Kazakhstani citizens”, — says the founder of the project, economist Kassymkhan Kapparov. Current state initiatives in the economic and social spheres often do not have an independent expert assessment. As a result, important decisions are made without taking into account their impact on socially vulnerable segments of the population: people that are self-employed, mothers with many children, rural residents, and so on.

Ekonomist.kz provides a platform for diverse, professional opinions from the NGO sector, international organizations, academia, business, and the state on socio-economic topics.

We help to create an online discussion on economic and social topics that are substantial for Kazakhstani people, and in that process, we aim to create a community of professional economists who would examine and research the problems of the economic development of Kazakhstan.

Ekonomist.kz — all that matters!

WordPress Theme built by Shufflehound. © 2024 Ekonomist - только важное| Все права защищены.